Karta odpowiedzi

Poniżej znajduje się wzór karty odpowiedzi. Wydrukowaną kartę odpowiedzi należy przekazać każdemu uczniowi, podczas I części I etapu OJAJ..

Karta odpowiedzi zawiera 60 ponumerowanych pól wyboru. Każde pole odpowiada jednemu pytaniu w teście pisemnym. Uczestnik udziela odpowiedzi poprzez zaznaczenie na karcie w polu dla danego pytania opcji A, B, C, D która jego zdaniem zawiera prawidłową odpowiedź na dane pytanie. Wybraną opcję zaznacza się przez zakreślenie znakiem „X” sąsiadującego z nią z prawej strony kwadratu. W każdym polu zaznaczyć można jedynie właściwą
zdaniem uczestnika odpowiedź. Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi skutkuje przyznaniem 0 punktów za dane pytanie. Na karcie odpowiedzi nie można również dokonywać poprawek. Skreślenie odpowiedzi a następnie zaznaczenie innej również skutkować będzie pominięciem pytania przy ocenie (0 punktów).

 

Karta odpowiedzi: