Ogłoszenia 2021/2022
OGŁOSZENIE. INFORMACJE O II CZĘŚCI I ETAPU wraz z informacjami dotyczącymi COVID (informacja z dnia 30.11.2021)

Część II etap I – Test rozwiązywany on-line z podziałem na województwa zgodnie z terminarzem

O terminie (dniu i godzinie) przeprowadzenia części II DECYDUJE SZKOŁA w wyznaczonych przez terminarz ramach czasowych.

Część druga I etapu polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa.
Uczestnicy przystępujący do drugiej części I etapu mogą rozwiązywać go z komputerów szkolnych (na systemie Windows, Linux, MacOS, nie mogą podchodzić do konkursu na telefonach komórkowych czy tabletach).

Instrukcja (oraz informacje o przebiegu I i II części I etapu) dla uczniów, którą koniecznie należy przekazać każdemu uczniowi znajduje się pod dresem (wraz z linkiem do platformy na której znajduje się test):

https://ojaj.wsjo.pl/etap I/

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące organizacji Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów w przypadku, gdy uczeń znajduje się na kwarantannie, izolacji domowej lub oczekuje na wynik testu.

INFORMACJA I TRYB ZDALNY OBOWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE UCZNIÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA kwarantannie, izolacji domowej lub oczekujących na wynik testu. Olimpiada dla pozostałych uczniów jest przeprowadzana w szkole, bez zmian.

Zadania II części I etapu Uczniowie rozwiązują on-line. W przypadku przebywania na kwarantannie, w izolacji domowej, w nadzorze epidemiologicznym lub w czasie oczekiwania na wynik testu Uczeń rozwiązuje test w domu pod okiem nauczyciela. Podczas rozwiązywania testu uczeń (uczniowie) musi mieć włączoną kamerkę internetową, a pieczę nad nim powinien sprawować wydelegowany do tego dowolny nauczyciel ze szkoły. Nadzór nauczyciela nad samodzielnym rozwiązywaniem testu przez ucznia polega na obserwowaniu samodzielności pracy i realizowany jest za pomocą stosowanych w szkole narzędzi do zdalnego nauczania umożliwiających połączenie video (Google Meet, Zoom, MsTeams i inne). Nauczyciel może obserwować i nadzorować pracę więcej niż jednego ucznia równocześnie uruchamiając połączenie grupowe.
OGŁOSZENIE. UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI W KLUCZU (informacja z dnia 20.11.2021)

Prosimy o sprawdzenie korespondencji mailowej. Przesłaliśmy informację dotyczącą uzupełnienia odpowiedzi w kluczu.
OGŁOSZENIE. REJESTRACJA SZKÓŁ oraz I CZĘŚĆ I ETAPU (informacja z dnia 09.11.2021)

Rejestracja szkół do Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów została zakończona zgodnie z terminarzem dnia 08.11.2021r. o godz. 10.00. Rejestracja szkół nie będzie przedłużana – nie ma już możliwości rejestrowania szkół.

Terminarz https://ojaj.wsjo.pl/terminarz-20212022/

Informacje o I etapie https://ojaj.wsjo.pl/etap-i-20212022/

19.11 godzina 10:00-10:45 – test pisemny WYKONYWANY W SZKOLE.

I część I etapu odbywa się w całej Polsce o tej samej godzinie żadne odstępstwa dotyczące tej daty oraz godziny są niedopuszczalne. Przypominamy, iż sprawdzamy to na terenie całej Polski. Kontrola jest możliwa poprzez przyjazd do danej placówki na wizytację lub kontakt telefoniczny z koordynatorem lub dyrekcją szkoły.

Na stronie rejestracja.ojaj.wsjo.pl będą mieli Państwo dostęp do testu I części I etapu od 19.11.2021 od godziny 06:00. Po przeprowadzeniu I etapu I części na terenie szkoły należy zgłosić (poprzez rejestracja.ojaj.wsjo.pl) uczniów którzy uzyskali minimum 45 punktów (włącznie). Klucz do testów będzie dostępny od 19.11.2021 od 11:00.

19.11-26.11.2021 (do 10:00)  ​Sprawdzanie, rejestracja uczniów oraz wysyłka testów do Organizatora.

Przypominamy o przygotowaniu formularzy RODO, PROTOKOŁU oraz KART ODPOWIEDZI – dostępne w sekcji DOKUMENTY po prawej stronie
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE REJESTRACJI SZKÓŁ (informacja z dnia 23.10.2021)

W związku z zapytaniami dotyczącymi odmowy szkoły do udziału w Olimpiadzie.

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów jest ogólnopolską olimpiadą przedmiotową realizowaną jako zadanie Ministerstwa Edukacji i Nauki i wpisana jest do systemu olimpiad przedmiotowych MEN.
Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół podstawowych z całego kraju.
Przez szkoły i nauczycieli traktowana jest m.in jako narzędzie pracy z uczniem w obszarze języka angielskiego.
Aby uczeń mógł wziąć udział w Olimpiadzie szkoła dokonuje rejestracji placówki (on-line) a w kolejnym etapie rejestracji ucznia (również on-line). Udział w każdej olimpiadzie odbywa się zawsze za pośrednictwem szkoły. Nie ma możliwości by w olimpiadzie wziąć mogli udział uczniowie, którzy zgłoszą się samodzielnie, poza szkołą. Wymagane jest by to szkoła zgłaszała swoich uczniów (liczba uczniów nie ma znaczenia, w olimpiadzie może wziąć udział zarówno jeden uczeń jak i cała szkoła). Organizator Olimpiady zobligowany jest do wykazywania w statystykach kierowanych do MEiN liczby szkół i uczniów z poszczególnych powiatów, na poszczególnych etapach Olimpiady.
Szkoła nie powinna odmawiać uczniowi możliwości wzięcia udziału w olimpiadzie, gdyż tym samym ogranicza mu dostęp do konkursu prowadzonego na zlecenie MEiN.
Jeśli szkoła nie chce brać udziału w Olimpiadzie i odmawia dokonania rejestracji konieczne jest złożenie przez nią na adres organizatora pisemnej informacji, z której wynikać będzie fakt odmowy. Informację taką, potwierdzoną przez szkołę pieczątką i podpisem złożyć może również Rodzic lub prawny Opiekun dziecka. Informacje bez potwierdzenia przez szkołę nie będą rozpatrywane. Wszystkie prawidłowo złożone informacje dotyczące odmowy udziału w Olimpiadzie wyjaśniane będą przez Organizatora ze szkołą oraz z władzami oświatowymi (organ prowadzący, kuratorium oświaty lub MEiN).
INFORMACJA O OLIMPIADACH (informacja z dnia 06.10.2021)

Szanowni Państwo, prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że Olimpiada Języka Angielskiego oraz Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów to dwie różne olimpiady, choć o podobnej nazwie.

Olimpiada Języka Angielskiego adresowana jest do uczniów szkół średnich. Kontakt z organizatorami znajdziecie Państwo na stronie (link)

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów adresowana jest do uczniów szkół podstawowych. Kontakt znajdziecie Państwo na stronie (link).

Obie olimpiady mają zupełnie inne biura organizacyjne, inny charakter i przeznaczone są dla innych grup odbiorców. Łączy je tylko podobna nazwa i instytucja organizatora.
TERMINARZ (informacja z dnia 05.10.2021)

Terminarz został ogłoszony – zakładka terminarz – https://ojaj.wsjo.pl/terminarz-20212022/