Ogłoszenia 2021/2022

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE REJESTRACJI SZKÓŁ (informacja z dnia 23.10.2021) W związku z zapytaniami dotyczącymi odmowy szkoły do udziału w Olimpiadzie.

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów jest ogólnopolską olimpiadą przedmiotową realizowaną jako zadanie Ministerstwa Edukacji i Nauki i wpisana jest do systemu olimpiad przedmiotowych MEN.
Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół podstawowych z całego kraju.
Przez szkoły i nauczycieli traktowana jest m.in jako narzędzie pracy z uczniem w obszarze języka angielskiego.
Aby uczeń mógł wziąć udział w Olimpiadzie szkoła dokonuje rejestracji placówki (on-line) a w kolejnym etapie rejestracji ucznia (również on-line). Udział w każdej olimpiadzie odbywa się zawsze za pośrednictwem szkoły. Nie ma możliwości by w olimpiadzie wziąć mogli udział uczniowie, którzy zgłoszą się samodzielnie, poza szkołą. Wymagane jest by to szkoła zgłaszała swoich uczniów (liczba uczniów nie ma znaczenia, w olimpiadzie może wziąć udział zarówno jeden uczeń jak i cała szkoła). Organizator Olimpiady zobligowany jest do wykazywania w statystykach kierowanych do MEiN liczby szkół i uczniów z poszczególnych powiatów, na poszczególnych etapach Olimpiady.
Szkoła nie powinna odmawiać uczniowi możliwości wzięcia udziału w olimpiadzie, gdyż tym samym ogranicza mu dostęp do konkursu prowadzonego na zlecenie MEiN.
Jeśli szkoła nie chce brać udziału w Olimpiadzie i odmawia dokonania rejestracji konieczne jest złożenie przez nią na adres organizatora pisemnej informacji, z której wynikać będzie fakt odmowy. Informację taką, potwierdzoną przez szkołę pieczątką i podpisem złożyć może również Rodzic lub prawny Opiekun dziecka. Informacje bez potwierdzenia przez szkołę nie będą rozpatrywane. Wszystkie prawidłowo złożone informacje dotyczące odmowy udziału w Olimpiadzie wyjaśniane będą przez Organizatora ze szkołą oraz z władzami oświatowymi (organ prowadzący, kuratorium oświaty lub MEiN).

INFORMACJA O OLIMPIADACH (informacja z dnia 06.10.2021)

Szanowni Państwo, prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że Olimpiada Języka Angielskiego oraz Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów to dwie różne olimpiady, choć o podobnej nazwie.

Olimpiada Języka Angielskiego adresowana jest do uczniów szkół średnich. Kontakt z organizatorami znajdziecie Państwo na stronie (link)

Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów adresowana jest do uczniów szkół podstawowych. Kontakt znajdziecie Państwo na stronie (link).

Obie olimpiady mają zupełnie inne biura organizacyjne, inny charakter i przeznaczone są dla innych grup odbiorców. Łączy je tylko podobna nazwa i instytucja organizatora.


TERMINARZ (informacja z dnia 05.10.2021)

Terminarz został ogłoszony – zakładka terminarz – https://ojaj.wsjo.pl/terminarz-20212022/