Terminarz


Terminarz Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów 2020/2021

Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów odbędzie się w terminach:

Rejestracja szkół rozpocznie się 14.10.2020r. od godz. 10.00 i potrwa do 27.10.2020r. do godz. 10.00.

UWAGA! Po powyższych terminach nie będziemy mieli już możliwości zarejestrowania szkoły. Rejestracja szkół NIE BĘDZIE przedłużana! Nie ma, tym samym możliwości, rejestracji po terminie!


  • I etap: 16.11-11.12.2020

I etap, część I 16.11.2020

16.11 godzina 10:00-10:45 – test pisemny  (wykonywany zdalnie po zmianach z dnia 04.11)
16.11-23.11.2020  ​Sprawdzanie, rejestracja uczniów oraz wysyłka testów do Organizatora 23.11.2020 jest ostatnim dniem wysyłki testów. Brak wysyłki na adres wynikiojaj@wsjo.pl testów, dokumentacji RODO oraz protokołów powoduje dyskwalifikację ucznia/ów .
16.11-23.11.2020 do godziny 10:00 należy zarejestrować wszystkich uczniów, którzy uzyskali minimum 45 punktów (włącznie). Rejestracja obejmuje tylko uczniów, którzy uzyskali 45 punktów (włącznie) i więcej.

I etap, część II 01.12 – 11.12.2020

z podziałem na województwa (test on-line)
01.12 (od 10:00) do 04.12 (do 10:00) podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, lubelskie
08.12 (od 10:00) do 11.12 (do 10:00) łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie

OGŁOSZENIE KWALIFIKACJI DO ETAPU II 15.12.2020


  • II etap: 11.01-15.03.2021

II etap, część ​I z podziałem na województwa (test on-line, wykonywany zdalnie po zmianach z dnia 14.01)

W związku ze zmianą terminarza ferii uległ zmianie termin II etapu części I

18.01.2021 (od 10:00) – 29.01.2021(do 10:00) pomorskie, łódzkie, śląskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie

25.01.2021 (od 10:00) – 5.02.2021(do 10:00) lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, małopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie, mazowieckie

Do części II etapu II przechodzą osoby, które uzyskały 75% punktów za część I etapu II.

OGŁOSZENIE KWALIFIKACJI DO CZĘŚCI II 17.02.2021

 

II etap, część ​II bez podziału na województwa (film)

18.02 (od 10.00) – 24.02 (do 10.00) przesłanie do Komitetu Głównego filmu stanowiącego prezentację wyników zrealizowanego projektu na podany temat. Do III części podchodzą tylko osoby, które uzyskały minimum 75% punktów łącznie z części I i II. Temat filmu zostanie podany nie później niż 15.01.2021 (można się do niego, ewentualnie wcześniej przygotować, przed ogłoszeniem wyników).

OGŁOSZENIE KWALIFIKACJI DO CZĘŚCI III 01.03.2021 (nie później niż o 10:00, obowiązkowa rejestracja)
OGŁOSZENIE LISTY Z TERMINAMI I GODZINAMI ROZMÓW 03.03.2021

 

II etap, część ​III bez podziału na województwa (rozmowa on-line, z dowolnego miejsca)

05.0312.03 rozmowa przez komunikator internetowy. Do kolejnego, III etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę, odbyły rozmowę przez video komunikator z Komisją i uzyskały, co najmniej 75% sumy możliwych do zdobycia punktów z części I ,II i III etapu II.

OGŁOSZENIE KWALIFIKACJI DO ETAPU III 15.03.2021


W związku z bardzo dużą ilością zakwalifikowanych uczniów termin rozmów on-line zostanie przedłużony, tym samym ulegnie zmianie termin ogłoszenia wyników (zaznaczone na niebiesko)

OGŁOSZENIE LISTY Z TERMINAMI I GODZINAMI ROZMÓW 03.03.2021 – nie później niż o 18:00

II etap, część ​III bez podziału na województwa (rozmowa on-line, z dowolnego miejsca)

05.03 – 12.03 (zmiana na 05.03 – 19.03) rozmowa przez komunikator internetowy. Do kolejnego, III etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę, odbyły rozmowę przez video komunikator z Komisją i uzyskały, co najmniej 75% sumy możliwych do zdobycia punktów z części I ,II i III etapu II.

OGŁOSZENIE KWALIFIKACJI DO ETAPU III 15.03.2021 (zmiana na 20.03.21)


  • III etap: 22.03-31.03.2021

III etap, część I bez podziału na województwa (test on-line, wykonywany w szkole)

22.03 (od 10:00)24.03 (do 10:00) test on-line
Po tej części nie następuje ogłoszenie wyników

III etap, część ​II bez podziału na województwa (rozmowa on-line)
29.0331.03 rozmowa przez komunikator internetowy Etap ten wyłania grono laureatów i finalistów Olimpiady. Laureatami konkursu zostaną osoby, które uzyskają powyżej 80% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Finalistami będą osoby, które otrzymają minimum 60% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW –  07.04.2021

WYSYŁKA ZAŚWIADCZEŃ I DYPLOMÓW OD 12.04.2021


Ogłoszenie z dnia 19.03.2021 dotyczące III etapu

W związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia, od soboty (20.03), zmianie ulegają terminy przeprowadzenia oraz forma III etapu OJAJ.

I część odbywać się będzie od 22.03, godziny 10:00, do 26.03, godziny 10:00. Termin został przedłużony o 2 dni ze względu na konieczność przeprowadzenia nadzoru nauczycieli nad zdającymi.

Zmienia się także forma przeprowadzenia rozmowy on-line. Poza pytaniami z WOK oraz lektury, dodane zostanie pytanie ogólne, np. o najlepsze wakacje lub wygląd i cechy charakteru przyjaciela / przyjaciółki. Pytania ogólne NIE zostaną wcześniej opublikowane. Rozmowa potrwa około 10 minut. Na odpowiedź uczeń będzie miał ok. 2-3 minut.

Przypominamy o zapoznaniu się z kryteriami oceny: https://ojaj.wsjo.pl/wp-content/uploads/2020/09/Wskaz%C3%B3wki-i-porady-dla-uczestnik%C3%B3w-lista-punkt%C3%B3w-kontrolnych-2.pdf

Zmianie uległy zasady rozwiązywania testu on-line. Test musi odbyć się pod kuratelą on-line nauczyciela koordynatora zgłaszającego uczniów do konkursu. Kuratela ma się odbyć dzięki narzędziom, które nauczyciele wykorzystują do zdalnego nauczania lub dowolnego innego (Teams, Zoom, Google Meet itp.) – Proszę zwrócić uwagę czy nie będzie konieczne utworzenie nowej grupy. Należy być w łączności z uczniami za pomocą wideokonferencji.

Testy rozwiązywana będą na dotychczasowej platformie – prosimy aby uczeń zapoznał się z instrukcją https://ojaj.wsjo.pl/wp-content/uploads/2021/03/INSTRUKCJA-IIIetap-1.pdf

Loginy i hasła pozostają bez zmian i będą dostępne na panelu dla nauczyciela.

Podczas rozwiązywania testu, do nauczyciela koordynatora może zadzwonić osoba z Komisji OJAJ w celu przeprowadzenia kontroli czy test przebiega właściwie, możemy prosić o dołączenie nas do trwającej wideokonferencji.

O terminie rozwiązywania testu przez ucznia/uczniów decyduje nauczyciel (zgodnie z terminarzem). Uczniowie z jednej szkoły nie muszą rozwiązywać testu w jednym czasie – nauczyciel może zorganizować kilka terminów dla swoich wszystkich uczniów.

II część III etapu – nowy termin przeprowadzenia to 07.04-14.04.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 16.04. Wysyłka dyplomów i zaświadczeń rozpocznie się 19.04.