Przykładowe testy oraz poziomy etapów – 2022/2023

Poziom poszczególnych etapów Olimpiady.
Etap I – poziom B1 oraz B2
Etap II – poziom B2 oraz C1
Etap III – poziom C1


Etap I poziom B1 / B1 + / B2

GRAMMAR POINTS:

Tenses: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect Simple, Future Perfect Continuous

Will and going to for predictions

Used to / would for past habits

Passive Voice

Reported Speech

Modal Verbs: may, might, will, would, can, could, must, should + modals in the past

To have to / need

Verbs + ING / INFINITIVES

Range of intensifiers: as, too, enough

Conditionals 1, 2, 3

Adjectives: comparatives and superlatives

Adverbs

Prepositional phrases and prepositions of time

Connecting words: cause and effect, contrast

Countable and uncountable nouns

Wh- questions

VOCABULARY

Vocabulary, phrasal verbs and idioms appropriate for the level

Compound nouns

Extended phrasal verbs


Etap II poziom B2 / B2 + / C1

GRAMMAR POINTS

Tenses: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect Simple, Future Perfect Continuous

Will and going to for predictions

Used to / would for past habits

Passive Voice

Reported Speech

Modal Verbs: may, might, will, would, can, could, must, should, need, needn’t

Modal verbs for deduction and speculation

To have to / need

Range of intensifiers: as, too, enough

Conditionals 1, 2, 3 + mixed conditionals

Adjectives: comparatives and superlatives

Adverbs

Connecting words: cause and effect, contrast

Countable and uncountable nouns

Wh- questions

Relative clauses

Wish

Narrative tenses

VOCABULARY

Vocabulary, phrasal verbs and idioms appropriate for the level

Compound nouns

Extended phrasal verbs


Etap III poziom B2 + / C1

GRAMMAR POINTS

Tenses: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect Simple, Future Perfect Continuous

Will and going to for predictions

Used to / would for past habits

Passive Voice (all forms)

Reported Speech

Modal Verbs: may, might, will, would, can, could, must, should, need, needn’t + modals in the past

Modal verbs for deduction and speculation

To have to / need

Range of intensifiers: as, too, enough

Conditionals 1, 2, 3 + mixed conditionals in present, past, future

Adjectives: comparatives and superlatives

Adverbs

Connecting words: cause and effect, contrast

Countable and uncountable nouns

Wh- questions

Relative clauses

Wish / if only (regrets) / it’s high time

Narrative tenses

Inversion, inversion with negative adverbials


Zakres tematyczny słownictwa dla wszystkich etapów

1) człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania)

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe)

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne)

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu)

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy)

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne)

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług)

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie)

9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media)

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu)

11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie)

12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych)

13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego)

14) życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne)

Znajomość zagadnień z zakresu historii, geografii, kultury, systemów politycznych, edukacji i ciekawostek krajów anglojęzycznych Wielka Brytania i Irlandia Północna + Commonwealth, Republika Irlandii, Australia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Kanada


Przykładowe testy Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów znajdują się poniżej.


PODRĘCZNIKI I REPETYTORIA PRZYGOTOWUJĄCE DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA JUNIORÓW 

 • Dooley J., Evans V. (2006) Grammarway 1, Express Publishing;
 • Dooley J., Evans V. (2006) Grammarway 2, Express Publishing;
 • Dooley J., Evans V. (2006) Grammarway 3, Express Publishing;
 • Dooley J., Evans V. (2006) Grammarway 4, Express Publishing;
 • Edwards L., Redman S. (2017) English Vocabulary in Use – Pre-Intermediate and Intermediate. Cambridge University Press;
 • Murphy R., (2004) English Grammar in Use 3rd, Cambridge University Press.
 • Vince M. (2003) First Certificate Language Practice. Macmillan;
 • McCarthy M., O’Dell F. (2006) English Vocabulary in Use Upper-Intermediate. Cambridge University Press;
 • Vince M. (2003) Advanced Language Practice. Macmillan.
 • Watcyn – Jones P. (1990) Test your English Idioms. Penguin English.
 • Wiśniewska K. (2010) Testy gramatyczno – leksykalne dla średniozaawansowanych i zaawansowanych. EDGARD Języki Obce.
 • Ociepa R. (2017) Word Formation B2 Słowotwórstwo B2. POLONSKY
 • Ociepa R., Procek A. (2017) Prepositions B2. Przyimki B2. POLONSKY
 • Boyd E. ( 2008) CAE Gold Plus. Pearson. Longman.
 • Clarke S. (2008) Macmillan English Grammar in Context. Essential.
 • Vince M. (2007) Macmillan English Grammar in Context. Intermediate. Macmillan.
 • Vince M. (2008) Macmillan English Grammar in Context. Advanced. Macmillan.

Dodatkowe pozycje do bibliografii

Repetytoria przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

GR8 Paraphrases. Parafrazy zdań ze słowem kluczowym, (2020), Aneta Wilemska–Rudnik, wyd. Polonsky

GR8 Sentence Building. Układanie fragmentów zdań, (2020), Bartłomiej Paszylk

, wyd Polonsky

GR8 Paraphrases Extra Practice. Parafrazy zdań ze słowem kluczowym. Zestawy zadań, (2020), Aneta Wilemska–Rudnik, wyd, Polonsky

Duos B1-B2 Sety leksykalne B1-B2, (2021), Roman Ociepa, wyd. Polonsky

Destination B1 Grammar and Vocabulary, (2008), Malcolm Mann, Steve Taylore – Knowles, wyd Macmillan

Destination B2 Grammar and Vocabulary, (2008), Malcolm Mann, Steve Taylore – Knowles, wyd Macmillan

Słowniki

 1. Oxford Wordpower (2008)
 2. Wielki Słownik Polsko – Angielski PWN Oxford
 3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary
 4. Oxford Collocations Dictionary
 5. Dictionary of Contemporary English, Longman

https://www.ldoceonline.com/

http://www.thefreedictionary.com/

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski

https://www.diki.pl/

http://www.wordreference.com/enpl/oxford

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

https://oxford.pwn.pl/

https://pl.bab.la/

http://www.freecollocation.com/

http://www.ozdic.com/Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

PoziomOpis
A1 Breakthrough (Beginning, Beginner, Level 1) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2 Waystage (Elementary, Pre-intermediate, Level 2) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B1 Threshold (Lower intermediate, Intermediate, Level 3) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
B2 Vantage (Upper intermediate, Pre-advanced, Level 4) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
C1 Operational proficiency (Advanced, Level 5) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.
C2 Mastery (Proficient, Level 6) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.