Przykładowe testy oraz poziomy etapów – 2021/2022

Poziom poszczególnych etapów Olimpiady.
Etap I – poziom B1 oraz B2
Etap II – poziom B2 oraz C1
Etap III – poziom B2 oraz C1

Przykładowe testy Olimpiady Języka Angielskiego dla Juniorów znajdują się poniżej.

PODRĘCZNIKI I REPETYTORIA PRZYGOTOWUJĄCE DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA JUNIORÓW 

 • Dooley J., Evans V. (2006) Grammarway 1, Express Publishing;
 • Dooley J., Evans V. (2006) Grammarway 2, Express Publishing;
 • Dooley J., Evans V. (2006) Grammarway 3, Express Publishing;
 • Dooley J., Evans V. (2006) Grammarway 4, Express Publishing;
 • Edwards L., Redman S. (2017) English Vocabulary in Use – Pre-Intermediate and Intermediate. Cambridge University Press;
 • Murphy R., (2004) English Grammar in Use 3rd, Cambridge University Press.
 • Vince M. (2003) First Certificate Language Practice. Macmillan;
 • McCarthy M., O’Dell F. (2006) English Vocabulary in Use Upper-Intermediate. Cambridge University Press;
 • Vince M. (2003) Advanced Language Practice. Macmillan.
 • Watcyn – Jones P. (1990) Test your English Idioms. Penguin English.
 • Wiśniewska K. (2010) Testy gramatyczno – leksykalne dla średniozaawansowanych i zaawansowanych. EDGARD Języki Obce.
 • Ociepa R. (2017) Word Formation B2 Słowotwórstwo B2. POLONSKY
 • Ociepa R., Procek A. (2017) Prepositions B2. Przyimki B2. POLONSKY
 • Boyd E. ( 2008) CAE Gold Plus. Pearson. Longman.
 • Clarke S. (2008) Macmillan English Grammar in Context. Essential.
 • Vince M. (2007) Macmillan English Grammar in Context. Intermediate. Macmillan.
 • Vince M. (2008) Macmillan English Grammar in Context. Advanced. Macmillan.

Słowniki

 1. Oxford Wordpower (2008)
 2. Wielki Słownik Polsko – Angielski PWN Oxford
 3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary
 4. Oxford Collocations Dictionary
 5. Dictionary of Contemporary English, Longman
https://www.ldoceonline.com/
http://www.thefreedictionary.com/
https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/polski-angielski
https://www.diki.pl/
http://www.wordreference.com/enpl/oxford
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
https://oxford.pwn.pl/
https://pl.bab.la/
http://www.freecollocation.com/
http://www.ozdic.com/

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

PoziomOpis
A1 Breakthrough (Beginning, Beginner, Level 1) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2 Waystage (Elementary, Pre-intermediate, Level 2) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
B1 Threshold (Lower intermediate, Intermediate, Level 3) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
B2 Vantage (Upper intermediate, Pre-advanced, Level 4) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
C1 Operational proficiency (Advanced, Level 5) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.
C2 Mastery (Proficient, Level 6) Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.