Etap III Część II – Tematy rozmów 2020/2021


Ogłoszenie z dnia 19.03.2021

W związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia, od soboty (20.03), zmianie ulegają terminy przeprowadzenia oraz forma III etapu OJAJ.

I część odbywać się będzie od 22.03, godziny 10:00, do 26.03, godziny 10:00. Termin został przedłużony o 2 dni ze względu na konieczność przeprowadzenia nadzoru nauczycieli nad zdającymi.

Zmienia się także forma przeprowadzenia rozmowy on-line. Poza pytaniami z WOK oraz lektury, dodane zostanie pytanie ogólne, np. o najlepsze wakacje lub wygląd i cechy charakteru przyjaciela / przyjaciółki. Pytania ogólne NIE zostaną wcześniej opublikowane. Rozmowa potrwa około 10 minut. Na odpowiedź uczeń będzie miał ok. 2-3 minut.

Przypominamy o zapoznaniu się z kryteriami oceny: https://ojaj.wsjo.pl/wp-content/uploads/2020/09/Wskaz%C3%B3wki-i-porady-dla-uczestnik%C3%B3w-lista-punkt%C3%B3w-kontrolnych-2.pdf

Zmianie uległy zasady rozwiązywania testu on-line. Test musi odbyć się pod kuratelą on-line nauczyciela koordynatora zgłaszającego uczniów do konkursu. Kuratela ma się odbyć dzięki narzędziom, które nauczyciele wykorzystują do zdalnego nauczania lub dowolnego innego (Teams, Zoom, Google Meet itp.) – Proszę zwrócić uwagę czy nie będzie konieczne utworzenie nowej grupy. Należy być w łączności z uczniami za pomocą wideokonferencji.

Testy rozwiązywana będą na dotychczasowej platformie – prosimy aby uczeń zapoznał się z instrukcją https://ojaj.wsjo.pl/wp-content/uploads/2021/03/INSTRUKCJA-IIIetap-1.pdf

Loginy i hasła pozostają bez zmian i będą dostępne na panelu dla nauczyciela.

Podczas rozwiązywania testu, do nauczyciela koordynatora może zadzwonić osoba z Komisji OJAJ w celu przeprowadzenia kontroli czy test przebiega właściwie, możemy prosić o dołączenie nas do trwającej wideokonferencji.

O terminie rozwiązywania testu przez ucznia/uczniów decyduje nauczyciel (zgodnie z terminarzem). Uczniowie z jednej szkoły nie muszą rozwiązywać testu w jednym czasie – nauczyciel może zorganizować kilka terminów dla swoich wszystkich uczniów.

II część III etapu – nowy termin przeprowadzenia to 07.04-14.04.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 16.04. Wysyłka zaświadczeń rozpocznie się 19.04.

___________________________________________________________

Do III etapu części II nie obowiązuje rejestracja uczniów.

Egzamin ustny – przeprowadzona zostanie rozmowa na jeden z wylosowanych tematów. Tematy zostaną umieszczone na stronie internetowej przed III etapem. Dodatkowo każdemu egzaminowanemu uczniowi zostanie zadane pytanie z lektury. Egzamin ustny podczas III etapu prowadzony będzie on-line za pomocą videokomunikatorów.

Etap ten wyłania grono laureatów i finalistów Olimpiady.

Laureatami konkursu zostaną osoby, które uzyskają powyżej 80% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego. Finalistami będą osoby, które otrzymają minimum 60% sumy punktów egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego.

Lektura: Herbert George Wells „Wehikuł czasu”

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/wells-wehikul-czasu.pdf

Pytania z lektury
1. Co zdaniem autora leży u podstaw upadku cywilizacji?
2. Cywilizacja przyszłości – doskonały twór czy upadła społeczność?

Pytania z WOK
1. Podaj przykłady wkładu Polaków w powstanie i rozwój USA.
2. Omów zasługi Tadeusza Kościuszki dla USA i dla Polski
3. Omów zasługi Kazimierza Pułaskiego dla USA i dla Polski
4. Omów zasługi Pawła Edmunda Strzeleckiego w Australii
5. Zaprezentuj wybrany zabytek historyczny z terenu Wielkiej Brytanii – wyjaśnij, dlaczego akurat ten wybór uważasz za ważny.
6. Przedstaw i zaprezentuj wybrany park narodowy w USA – dlaczego akurat ten chciałbyś zwiedzić?
7. Które z miast USA chciałbyś odwiedzić i dlaczego właśnie te wybierasz?
8. Które z miast Wielkiej Brytanii chciałbyś odwiedzić i dlaczego właśnie te wybierasz?
9. Które z miast Australii chciałbyś odwiedzić i dlaczego właśnie te wybierasz?

Lista z przydzielonym terminem rozmowy zostanie opublikowana na stronie www.ojaj.wsjo.pl