Etap III Część I – 2020/2021


Ogłoszenie z dnia 19.03.2021

W związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia, od soboty (20.03), zmianie ulegają terminy przeprowadzenia oraz forma III etapu OJAJ.

I część odbywać się będzie od 22.03, godziny 10:00, do 26.03, godziny 10:00. Termin został przedłużony o 2 dni ze względu na konieczność przeprowadzenia nadzoru nauczycieli nad zdającymi.

Zmienia się także forma przeprowadzenia rozmowy on-line. Poza pytaniami z WOK oraz lektury, dodane zostanie pytanie ogólne, np. o najlepsze wakacje lub wygląd i cechy charakteru przyjaciela / przyjaciółki. Pytania ogólne NIE zostaną wcześniej opublikowane. Rozmowa potrwa około 10 minut. Na odpowiedź uczeń będzie miał ok. 2-3 minut.

Przypominamy o zapoznaniu się z kryteriami oceny: https://ojaj.wsjo.pl/wp-content/uploads/2020/09/Wskaz%C3%B3wki-i-porady-dla-uczestnik%C3%B3w-lista-punkt%C3%B3w-kontrolnych-2.pdf

Zmianie uległy zasady rozwiązywania testu on-line. Test musi odbyć się pod kuratelą on-line nauczyciela koordynatora zgłaszającego uczniów do konkursu. Kuratela ma się odbyć dzięki narzędziom, które nauczyciele wykorzystują do zdalnego nauczania lub dowolnego innego (Teams, Zoom, Google Meet itp.) – Proszę zwrócić uwagę czy nie będzie konieczne utworzenie nowej grupy. Należy być w łączności z uczniami za pomocą wideokonferencji.

Testy rozwiązywana będą na dotychczasowej platformie – prosimy aby uczeń zapoznał się z instrukcją https://ojaj.wsjo.pl/wp-content/uploads/2021/03/INSTRUKCJA-IIIetap-1.pdf

Loginy i hasła pozostają bez zmian i będą dostępne na panelu dla nauczyciela.

Podczas rozwiązywania testu, do nauczyciela koordynatora może zadzwonić osoba z Komisji OJAJ w celu przeprowadzenia kontroli czy test przebiega właściwie, możemy prosić o dołączenie nas do trwającej wideokonferencji.

O terminie rozwiązywania testu przez ucznia/uczniów decyduje nauczyciel (zgodnie z terminarzem). Uczniowie z jednej szkoły nie muszą rozwiązywać testu w jednym czasie – nauczyciel może zorganizować kilka terminów dla swoich wszystkich uczniów.

II część III etapu – nowy termin przeprowadzenia to 07.04-14.04.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 16.04. Wysyłka zaświadczeń rozpocznie się 19.04.


Część pierwsza III etapu polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa.

Test składać się będzie z kilku pytań, na łączną sumę 75 pkt, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut.

W związku z kontynuacją zdalnego nauczania I część III etapu Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów przeprowadzana będzie on-line.
Każdy uczestnik otrzymuje zindywidualizowany test, czas na jego rozwiązanie jest limitowany, a podejście do testu jest tylko jedno. W związku z tym wprowadzamy zmianę polegającą na tym, że testy I części III etapu można rozwiązywać w systemie zdalnym z komputerów domowych. Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania przebiegu olimpiady do warunków zdalnego nauczania i wprowadzania rozwiązań mogących ograniczyć mobilność w czasie zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19.
Jednocześnie przypominamy, że przedział czasowy na rozwiązanie testu I cz III etapu oznacza, że uczeń powinien rozwiązać test w tym okresie https://ojaj.wsjo.pl/terminarz-2020-2021/ (terminarz) . Nie jest wymagane synchroniczne rozwiązywanie testu przez wszystkich uczniów jednej szkoły równocześnie.

Dostęp, dla nauczyciela koordynującego, do loginów i haseł (pozostają bez zmian) dla uczestników są dostępne na panelu dla nauczyciela, po zalogowaniu na stronie https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl

Po tej części nie następuje ogłoszenie wyników.