Etap I

I etap składa się z dwóch części: testu pisemnego na papierze oraz testu on line.

Część I etap I, realizowany w szkole

Celem jest wyłonienie osób znających język angielski na poziomie umożliwiającym realizację zadań w II części I etapu i etapach kolejnych. Etap szkolny przeprowadzany jest w postaci egzaminu papierowego. Test składać się będzie z 60 pytań, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Do części II etapu I przejdą uczestnicy, którzy otrzymają minimum 45 punktów. Jeżeli z danej szkoły żaden uczeń nie zakwalifikuje się do dalszej części I etapu to wówczas najlepsza osoba ze szkoły może wziąć w nim udział. O zakwalifikowaniu uczestnika do II części etapu I zawiadamia Szkołę Komitet Główny. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na panelu Olimpiady (informacja dostępna dla nauczyciela zgłaszającego po zalogowaniu na stronie).

Część pierwsza to test pisemny (w formie papierowej). Test ten jest jednakowy dla wszystkich uczestników w całej Polsce i przeprowadzany jest jednocześnie w całym kraju we wskazanym dniu i godzinie.

Test przygotowany zostanie dla dwóch grup A i B, tak by uczniowie sąsiadujący ze sobą nie mieli możliwości nieuczciwych konsultacji.

Dostęp on-line do kart z testem będzie możliwy tylko dla nauczyciela rejestrującego szkołę.

Pliki w formie PDF: z testem z przeprowadzenia I etapu w danej szkole będzie umieszczony DO POBRANIA W PANELU DLA NAUCZYCIELI KOORDYNATORÓW (http://rejestracja.ojaj.wsjo.pl)

Dostęp on-line do klucza do testu DO POBRANIA W PANELU DLA NAUCZYCIELI KOORDYNATORÓW (http://rejestracja.ojaj.wsjo.pl)

Test i karty odpowiedzi powielane są w szkole w tylu egzemplarzach, jaka liczba uczestników przystępować będzie do I części I etapu olimpiady. Test przeprowadzony być musi w szkole.

Przeprowadzenie I etapu Olimpiady odbywa się w szkole w wyznaczonej przez komisję szkolną sali lub salach. Uczestnicy rozwiązują test samodzielnie. Niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek materiałów dodatkowych drukowanych, odręcznych i elektronicznych jak notatki, podręczniki, słowniki itp. Niedozwolona jest również komunikacja pomiędzy poszczególnymi uczestnikami. Na stole uczestnika powinien znajdować się wyłącznie test, karta odpowiedzi oraz przybory piśmienne. W każdej sali, w której przeprowadzany jest I etap OJAJ powinien znajdować się co najmniej 1 opiekun, może być nim wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotowy, który nadzorować będzie prawidłowy przebieg I etapu Olimpiady.

Na rozwiązanie testu, składającego się z 60 zadań, uczestnicy mają 45 min. Polecenia i sposób wypełniania karty odpowiedzi http://www.ojaj.wsjo.pl

Opiekun rozdaje każdemu z uczestników w sali 1 komplet składający się z testu i karty odpowiedzi (KARTA ODPOWIEDZI MUSI BYĆ UPRZEDNIO OZNACZONA PIECZĄTKĄ SZKOŁY). Pierwszą czynnością jest wypełnienie rubryki z danymi uczestnika (CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI) na karcie odpowiedzi, co nie powinno zająć więcej jak 2-3 minuty oraz zaznaczenie grupy testu, jaki uczestnik pisze. Uczestnicy swoje odpowiedzi zaznaczają wyłącznie na karcie odpowiedzi – nie zaznaczają ich w teście.

Po upływie 45 min osoby, które jeszcze są w trakcie rozwiązywania testu odkładają przybory piśmienne i karty odpowiedzi zbierane są przez opiekuna. Podczas zbierania należy zwrócić uwagę czy karty odpowiedzi są WYPEŁNIONE i CZYTELNIE PODPISANE ORAZ CZY JEST NA NICH PIECZĄTKA SZKOŁY ORAZ OZNACZENIE GRUPY.

Karty odpowiedzi SPRAWDZA NAUCZYCIEL KOORDYNATOR (dostęp do klucza do testu ma nauczyciel koordynator). Po I części I etapu i sprawdzeniu testów nauczyciel rejestruje uczniów i podaje liczbę zdobytych przez niego punktów. Nauczyciel rejestruje tylko uczniów, którzy zdobyli 45 włącznie i więcej punktów. Kolejno KARTY ODPOWIEDZI uczestników z danej szkoły, którzy uzyskali więcej niż 45 (włącznie) punktów pakowane są do koperty i wraz z wypełnionym protokołem z przeprowadzenia I etapu OJAJ wysyłane do Biura Organizacyjnego Olimpiady listem poleconym priorytetowym w celu weryfikacji.

Karty odpowiedzi powinny zostać przesłane bez zbędnej zwłoki (do dnia określonego na stronie http://www.ojaj.wsjo.pl, liczy się data stempla pocztowego), za pośrednictwem Poczty Polskiej (tylko i wyłącznie). Karty niesprawdzone przez nauczyciela, lub bez wpisanej liczby punktów nie będą brane pod uwagę.

Nauczyciel samodzielnie ogłasza wyniki, natomiast Komitet Główny weryfikuje poprawność naliczenia punktów przesłanych kart odpowiedzi. W przypadku nieścisłości Nauczyciel Koordynator zostanie powiadomiony drogą mailową.

Do części II etapu I przechodzą tylko osoby zakwalifikowane do dalszego uczestnictwa. DO DALSZEGO UCZESTNICTWA KWALIFIKUJĄ SIĘ UCZESTNICY, KTÓRZY ZDOBYLI 45 (WŁĄCZNIE) I WIĘCEJ PUNKTÓW.

Część II etap I.

Część II etap I – Test rozwiązywany on-line w szkole zgodnie z podziałem na województwa:

Grupa A:

podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubuskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, dolnośląskie, mazowieckie, lubelskie.

Grupa B:

łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, opolskie, zachodniopomorskie.

Część druga I etapu polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa.

Uczestnicy przystępujący do drugiej części I etapu powinni rozwiązywać go z komputerów szkolnych wyposażonych w dostęp do Internetu. Komitet Główny ma możliwość sprawdzenia lokalizacji komputera posługując się geotargetowaniem na podstawie IP komputera.

Do drugiego etapu Olimpiady kwalifikowani są uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.

Dla potrzeb przeprowadzenia etapu I Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów w poszczególnych szkołach powoływane są komisje szkolne odpowiedzialne za powielenie testów dla uczestników, powielenie kart odpowiedzi i przeprowadzenie testu I etapu w wyznaczonym terminie oraz odesłanie kart odpowiedzi do Komitetu Organizacyjnego OJAJ. Komisja szkolna składa się z 1-3 osób wg uznania szkoły, w tym z nauczyciela odpowiedzialnego w szkole za przeprowadzenie Olimpiady Języka Angielskiego Juniorów. Komisję szkolną powołuje Dyrektor danej szkoły.