Etap I 2021/2022

I etap składa się z dwóch części: testu pisemnego na papierze oraz testu on-line.

Część I etap I, realizowany w szkole

Celem jest wyłonienie osób znających język angielski na poziomie umożliwiającym realizację zadań w II części I etapu i etapach kolejnych. Etap szkolny przeprowadzany jest w postaci egzaminu papierowego. Test składać się będzie z 60 pytań, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Do części II etapu I przejdą uczestnicy, którzy otrzymają minimum 45 punktów. Jeżeli z danej szkoły żaden uczeń nie zakwalifikuje się do dalszej części I etapu to wówczas najlepsza osoba ze szkoły może wziąć w nim udział. O zakwalifikowaniu uczestnika do II części etapu I zawiadamia Szkołę Komitet Główny. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na panelu Olimpiady (informacja dostępna dla nauczyciela zgłaszającego po zalogowaniu na stronie).

Część pierwsza to test pisemny (w formie papierowej). Test ten jest jednakowy dla wszystkich uczestników w całej Polsce i przeprowadzany jest jednocześnie w całym kraju we wskazanym dniu i godzinie.

Test przygotowany zostanie dla dwóch grup A i B, tak by uczniowie sąsiadujący ze sobą nie mieli możliwości nieuczciwych konsultacji.

Dostęp do kart z testem będzie możliwy tylko dla nauczyciela rejestrującego szkołę.

Pliki w formie PDF: z testem z przeprowadzenia I etapu w danej szkole będzie umieszczony DO POBRANIA W PANELU DLA NAUCZYCIELI KOORDYNATORÓW (http://rejestracja.ojaj.wsjo.pl)

Dostęp on-line do klucza do testu DO POBRANIA W PANELU DLA NAUCZYCIELI KOORDYNATORÓW (http://rejestracja.ojaj.wsjo.pl)

Na rozwiązanie testu, składającego się z 60 zadań, uczestnicy mają 45 min. Polecenia i sposób wypełniania karty odpowiedzi http://www.ojaj.wsjo.pl

Karty odpowiedzi SPRAWDZA NAUCZYCIEL KOORDYNATOR (dostęp do klucza do testu ma nauczyciel koordynator). Po I części I etapu i sprawdzeniu testów nauczyciel rejestruje uczniów i podaje liczbę zdobytych przez niego punktów. Nauczyciel rejestruje tylko uczniów, którzy zdobyli 45 włącznie i więcej punktów. Kolejno KARTY ODPOWIEDZI uczestników z danej szkoły, którzy uzyskali więcej niż 45 (włącznie) punktów pakowane są do koperty i wraz z wypełnionym protokołem z przeprowadzenia I etapu OJAJ oraz dokumentami RODO wysyłane do Biura Organizacyjnego Olimpiady listem poleconym priorytetowym w celu weryfikacji (tylko za pośrednictwem Poczty Polskiej, nie można wysyłać kurierem).

Nauczyciel samodzielnie ogłasza wyniki, natomiast Komitet Główny weryfikuje poprawność naliczenia punktów przesłanych kart odpowiedzi. W przypadku nieścisłości Nauczyciel Koordynator zostanie powiadomiony drogą mailową.

Do części II etapu I przechodzą tylko osoby zakwalifikowane do dalszego uczestnictwa. DO DALSZEGO UCZESTNICTWA KWALIFIKUJĄ SIĘ UCZESTNICY, KTÓRZY ZDOBYLI 45 (WŁĄCZNIE) I WIĘCEJ PUNKTÓW.

Po I części I etapu należy zarejestrować uczniów! https://ojaj.wsjo.pl/rejestracja-uczniow/

 

ADRES DO KORESPONDENCJI

(Proszę koniecznie dopisać Biuro Komitetu Głównego OJAJ)

Biuro Komitetu Głównego OJAJ
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. S.B. Lindego
61-577 Poznań, ul. Różana 17A.

 

Część II etap I, realizowany w szkole

Część II etap I – Test rozwiązywany on-line z podziałem
na województwa zgodnie z terminarzem https://ojaj.wsjo.pl/terminarz/

Część druga I etapu polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa.

Uczestnicy przystępujący do drugiej części I etapu mogą rozwiązywać go z komputerów szkolnych  (na systemie Windows, Linux, MacOS, nie mogą podchodzić do konkursu na telefonach komórkowych czy tabletach).

Dostęp, dla nauczyciela koordynującego, do loginów i haseł dla uczestników zostaną opublikowane 01.12.2021 na panelu dla nauczyciela, po zalogowaniu na stronie https://rejestracja.ojaj.wsjo.pl

Ogłoszenie wyników części II, I etapu i kwalifikacji do II etapu nastąpi zgodnie z terminarzem https://ojaj.wsjo.pl/terminarz/

Do drugiego etapu Olimpiady kwalifikowani są uczestnicy, którzy uzyskali
co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.

 

Wyniki będą dostępne tylko dla nauczyciela rejestrującego szkołę, NA PANELU DLA NAUCZYCIELI PO ZALOGOWANIU. Zespół OJAJ nie informuje o wynikach drogą telefoniczną ani mailową.


Instrukcja dla uczniów