Etap I 2020/2021

I etap składa się z dwóch części: testu pisemnego na papierze oraz testu on-line.


Część I etap I, realizowany w szkole (zmieniony na zdalny)

Ogłoszenie o zmianie trybu ze stacjonarnego na zdalny znajduje się na stronie ojaj.wsjo.pl. Terminarz pozostał bez zmian.

Celem jest wyłonienie osób znających język angielski na poziomie umożliwiającym realizację zadań w II części I etapu i etapach kolejnych. Etap szkolny przeprowadzany jest w postaci egzaminu papierowego. Test składać się będzie z 60 pytań, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Do części II etapu I przejdą uczestnicy, którzy otrzymają minimum 45 punktów. Jeżeli z danej szkoły żaden uczeń nie zakwalifikuje się do dalszej części I etapu to wówczas najlepsza osoba ze szkoły może wziąć w nim udział. O zakwalifikowaniu uczestnika do II części etapu I zawiadamia Szkołę Komitet Główny. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na panelu Olimpiady (informacja dostępna dla nauczyciela zgłaszającego po zalogowaniu na stronie).

Szczegóły w zakładce „DOKUMENTY”


Część II etap I

Część II etap I – Test rozwiązywany on-line w szkole z podziałem
na województwa zgodnie z terminarzem https://ojaj.wsjo.pl/terminarz/

Część druga I etapu polega na rozwiązaniu przez uczestników testu on-line sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa.

Szczegóły w zakładce „DOKUMENTY”